Personuppgiftsbehandling – Leverantör

Offert

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter när vi inleder en dialog om möjligt samarbete och vid offertinhämtning. Som ett led i vår upphandlingsprocess, samlar vi in personuppgifter från bolag som tillhandahåller kreditupplysningar för privatpersoner och företag.

Ändamål för behandling Personuppgifter
Administrera upphandlingsprocessen och följa intern inköpspolicy.
 • Namn
 • Personnummer (vid enskild firma)
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Företagets adress
 • Kreditkontroll på individnivå (vid enskild firma)
 • Kreditkontroll på bolaget, vilket medför att vi behandlar styrelsemedlemmars personuppgifter såsom namn, födelseår och styrelseuppdrag
 • Arbetslivserfarenhet
 • Utbildning eller certifiering
Laglig grund och gallring
Vi behandlar personuppgifterna med stöd av intresseavvägning.
Vi sparar offerter som leder till avtal i tio år efter avslutat uppdrag. Övriga offerter sparas som huvudregel i två år och i undantagsfall tre år.

Avtal och tjänster/produkter inom avtalstid

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter vid avtalsskrivning och löpande under avtalsperioden.

Ändamål för behandling Personuppgifter
Teckna avtal.
 • Namn
 • Titel
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Företagsadress
Administrera tjänster/inköp av produkter och följa upp leverans enligt kontrakt.
 • Namn
 • Titel
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Företagsadress
 • Information kopplat till tjänst som t.ex. tidrapportering, lägesrapportering och utfört arbete
Administration och betalning av leverantörsfaktura.
 • Kontaktperson hos Victoria Park
 • Leverantörens kontaktperson
 • Företag
 • Personuppgifter i fakturaspecifikation såsom namn, utförd tjänst, tidrapport, utlägg
Laglig grund och gallring

Vi behandlar personuppgifterna med stöd av leverantörsavtalet.
Huvudregeln är att personuppgifter gallras efter avtalets upphörande. Det finns ett fåtal undantag. Leverantörsavtal gallras tio år efter avtalets upphörande och leverantörsfakturor gallras efter sju år.

Vem tar del av dina personuppgifter

De som kan komma att ta del av dina personuppgifter är personal inom Victoria Park som köper in tjänster och produkter samt vår ekonomiavdelning som ansvarar för leverantörsreskontran. Vi delar även dina personuppgifter med externa aktörer för inhämtande av kreditupplysning.

Personuppgifterna kommer även att delas med system- och driftsleverantörer som behandlar uppgifter för Victoria Parks räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi har tecknat personuppgiftbiträdesavtal med våra personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt med sekretess.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Victoria Park överför i de flesta fall inte personuppgifter utanför EU/EES. I de enstaka fall då personuppgifter behandlas i tredje land, finns adekvata skyddsnivåer på plats.

Vilka rättigheter har du?

Rätt att begära information

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse, radering eller begränsning

Du har rätt att begära att personuppgifter vi har om dig som inte stämmer eller är ofullständigaochska bli rättade. Du har även rätt att få personuppgifterna raderade när behandlingen baseras på samtycke och detta har återkallats. Du har även rätt att kräva att behandling av dina personuppgifter begränsas, t.ex. om du har synpunkter på att dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter om behandlingen är baserad på intresseavvägning (t.ex. marknadsföring).

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att överföra personuppgifter till en annan part om det finns ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund för behandling och under förutsättning att det är tekniskt möjligt.

Rätt att återkalla samtycke

Om personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av ditt samtycke, kan du när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.

Rätt vid automatiska beslut

Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, och som kan få rättsliga påföljder. Detta gäller dock inte om behandlingen är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal eller du har gett ditt samtycke. Den gäller inte heller om det är tillåtet enligt en särskild lagstiftning.

Rätt att rikta klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att personuppgiftsbehandlingen strider mot Dataskyddsförordningen har du rätt att rikta klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.