Personuppgiftsbehandling vid kameraövervakning

Det är viktigt för oss på Victoria Park att du känner dig trygg med hur vi behandlar personuppgifter vid kameraövervakning. Vi arbetar systematiskt med att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att behandlingen följer rådande dataskyddsregler.

Våra bevakningskameror är placerade så att de enbart registrerar vad som behövs för det avsedda syftet och de spelar endast in bild och inte ljud. Inspelat material omfattas av sekretess och skyddas för obehörig åtkomst.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Victoria Park AB med dotterbolag, organisationsnummer 556695-0738, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Vilka personuppgifter behandlar vi och vilket stöd har vi för behandlingen?
Vi filmar rörliga bilder av hyresgäster och besökare i allmänna utrymmen och närområde till fastigheterna.

Dina personuppgifter behandlas med stöd av en intresseavvägning.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi har installerat kamerabevakning i våra fastigheter för att:

  • förebygga brott och skadegörelse.
  • säkerställa ett fullgott skalskydd.
  • förhindra olyckor.
  • lösa problem kopplat till betydande störnings- och ordningsärenden i fastigheten.

Vem tar del av dina personuppgifter?
Det är endast ett fåtal medarbetare hos Victoria Park som har åtkomst till inspelade filmer. I vissa fall kan leverantörer som tillhandahåller kamerasystem ha tillgång till inspelat material. Vi säkerställer att alla våra leverantörer har tillräckligt hög säkerhetsnivå i sin hantering av personuppgifter.

Hur länge lagras dina personuppgifter?
Inspelat material får inte sparas längre än nödvändigt. Huvudregeln är att material ska sparas som längst i 30 dagar.

I vissa fall är en längre lagringstid motiverad för att kunna begära skadestånd för skadegörelse eller för att polisen begär att få ta del av filmen som bevis i en pågående utredning.

Utlämning av uppgifter till extern part
Inspelat material kan på begäran lämnas till brottsbekämpande myndigheter såsom Polismyndigheten vid utredning av brott. Material från kamerabevakning kan också lämnas ut till en kommun eller myndighet som ansvarar för räddningstjänst, om uppgifterna är nödvändiga för att förebygga en hotande olycka eller för att begränsa effekten av en redan inträffad olycka.

Inspelat material delas även med leverantör av kamerabevakning.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Vi överför inte inspelade filmer till annat land.

Vilka rättigheter har du?
Du har följande rättigheter:

  • Få bekräftelse på om du förekommer på film.
  • Erhålla information om ändamålet med kamerabevakningen.
  • Bli underrättad om lagringstiden.
  • Begäran om att radera uppgifter på film samt rätt att göra invändningar mot kamerabevakningen.
  • Begäran om att få ut det inspelade materialet, i den mån det rör dig själv.
  • Rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vi lämnar inte ut filmer där du förekommer tillsammans med andra individer.

I vissa fall tar vi en administrativ avgift för utlämnandet av inspelad film.

Om du har frågor om vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta vår dataskyddsansvarige på pua@victoriapark.se