Personuppgiftsbehandling – Hyresgäst

Personuppgifter för hyresgäster kan även omfatta ställföreträdare (god man och förvaltare). De kan förekomma i vår behandling i samma utsträckning som hyresgästen.

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter från dig eller medarbetare från Victoria Park. Information kopplat till olika ärenden kan även komma från externa aktörer som utför förvaltnings- och säkerhetstjänster i våra fastigheter.

Tecknande av hyresavtal

Ändamål för behandling Personuppgifter
Teckna hyresavtal med dig som kund.
 • Namn
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Lägenhetsnummer
 • Objektsnummer
 • Bostadsadress
 • Lägenhetstyp
 • Lägenhetens storlek
 • Särskilda förhållande såsom bostadsanpassning
 • Ställföreträdare
 • Begränsningar i ställföreträdarskapet
 • Borgensman
 • Borgensförbindelsens omfattning
 • Skyddad identitet
Laglig grund och gallring
Vi behandlar personuppgifterna med stöd av avtal. 
Personuppgifter kopplat till bostadsanpassning behandlas med stöd av rättslig förpliktelse och gallras direkt vid avflyttning. 
Vi lagrar dina personuppgifter i sju år efter att hyresförhållandet har upphört. Ställföreträdarskap som upphör under hyrestiden gallras direkt. 
Personuppgifter kopplat till borgensman gallras efter två år.

Inflyttning

Ändamål för behandling Personuppgifter
Besiktiga lägenhet före inflyttning och nyckelöverlämning.
 • Namn
 • Legitimation
 • Objektnummer
 • Lägenhetsnummer
 • Anmärkningar vid besiktning
Laglig grund och gallring

Vi behandlar personuppgifterna med stöd av avtal.
Vi lagrar dina personuppgifter under hela hyresförhållandet.
Personuppgifter i besiktningsprotokoll för inflyttning gallras senast två år efter hyresavtalets upphörande.

När hyresförhållandet pågår

Ändamål för behandling Personuppgifter
Administrera och uppfylla villkor i hyresavtalet.
 • Namn
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Bostadsadress
 • Objektsnummer
 • Lägenhetsnummer
 • Förvaltningsärenden som t.ex. felanmälan, skadedjurssanering, elmätarställning
 • Störningsärenden
 • Ställföreträdare
 • Borgensman
 • Betalningspåminnelser
 • Historik i passagesystem
Kundundersökning och marknadsföring.
 • Namn
 • E-post
Göra utredningar om olovlig andrahandsuthyrning.
 • Namn
 • Personnummer
 • Bostadsadress 
Laglig grund och gallring
Vi behandlar personuppgifterna med stöd av avtal och uppfyllnad av avtalets villkor. Förvaltningsärenden som görs utanför avtalet görs med stöd av en intresseavvägning.
Kundundersökningar och marknadsföring görs med stöd av intresseavvägning.
Utredning om olovlig andrahandsuthyrning görs med stöd av intresseavvägning.
Huvudregeln är att personuppgifter lagras under hela hyresförhållandet. Undantag görs för personuppgifter i bokföringsmaterial som sparas i sju år. Störningsärenden ska raderas senast två år efter vidtagen åtgärd.

När hyresförhållandet har upphört

Ändamål för behandling Personuppgifter
Uppsägning eller avhysning från lägenhet.
 • Namn
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Bostadsadress
 • Objektnummer
 • Datum för uppsägning
 • Betalningsanmärkningar
 • Olovlig andrahandsuthyrning
 • Övriga orsaker för avhysning
 • Kontaktuppgifter till anhörig vid dödsfall
Besiktiga lägenhet vid avflyttning.
 • Notering från besiktning
Laglig grund och gallring
Vi behandlar personuppgifterna med stöd av avtal och uppfyllnad av avtalets villkor.
Huvudregeln är att personuppgifter lagras under hela hyresförhållandet. Undantag görs för personuppgifter i bokföringsmaterial som sparas i sju år. Uppgifter som är kopplade till rättsliga anspråk för hyresavtalet får sparas i två år.

Vem tar del av dina personuppgifter

De som kan komma att ta del av dina personuppgifter är personal inom Victoria Park som administrerar hyresförhållandet och utför förvaltningstjänster i fastigheterna. Vi kan även dela dina personuppgifter med externa aktörer som stödjer Victoria Park i förvaltningsarbetet. Personuppgifterna kommer att delas med system- och driftsleverantörer som behandlar uppgifter för Victoria Parks räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med våra personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt med sekretess. Vi delar även dina personuppgifter med bolag som hjälper oss med betalningspåminnelser, inkassoärenden och utredning av olovlig andrahandsuthyrning.

Cookies

Vi behandlar dina personuppgifter som skapas när du besöker vår hemsida www.victoriapark.se. Det kan vara information om din IP-adress, längden på ditt besök, antalet sidvisningar och de val som du gör på hemsidan. Vi använder oss av kakor (cookies) för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår hemsida samt för att säkerställa hemsidans funktionalitet och säkerhet. Vi använder även kakor för statistik, analys och målgruppsanpassad marknadsföring. Dina personuppgifter behandlas med stöd av en intresseavvägning. Om du inte vill tillåta lagring av kakor i din dator, kan du ställa in detta i din webbläsare. Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar mellan olika kakor. Permanenta kakor ligger kvar på din dator under en bestämd tid. Sessionskakor försvinner när du stänger ned din webbläsare. Läs mer om lagringstider i vår cookie-policy. Dina personuppgifter lämnas ut till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter:

 • AddThis
 • Facebook
 • Google Analytics
 • Google Ads

Överföring av personuppgifter till tredje land

Victoria Park överför i de flesta fall inte personuppgifter utanför EU/EES. I de enstaka fall då personuppgifter behandlas i tredje land, finns adekvata skyddsnivåer på plats.

Vilka rättigheter har du?

Rätt att begära information

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse, radering eller begränsning

Du har rätt att begära att personuppgifter vi har om dig som inte stämmer eller är ofullständigaochska bli rättade. Du har även rätt att få personuppgifterna raderade när behandlingen baseras på samtycke och detta har återkallats. Du har även rätt att kräva att behandling av dina personuppgifter begränsas, t.ex. om du har synpunkter på att dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter om behandlingen är baserad på intresseavvägning (t.ex. marknadsföring).

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att överföra personuppgifter till en annan part om det finns ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund för behandling och under förutsättning att det är tekniskt möjligt.

Rätt att återkalla samtycke

Om personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av ditt samtycke, kan du när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.

Rätt vid automatiska beslut

Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, och som kan få rättsliga påföljder. Detta gäller dock inte om behandlingen är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal eller du har gett ditt samtycke. Den gäller inte heller om det är tillåtet enligt en särskild lagstiftning.

Rätt att rikta klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att personuppgiftsbehandlingen strider mot Dataskyddsförordningen har du rätt att rikta klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.