Nyhetsarkiv

Samverkan för ett tryggare Bergsjön

Vi har tecknat ett samverkansavtal om att vi ska arbeta för ökad trygghet och minskad brottslighet i östra Bergsjön.

Det har sedan flera år pågått ett brett trygghetsarbete i Bergsjön som gett positiva resultat – många känner sig trygga och brottsligheten har minskat. Nu gör vi tillsammans med fem andra fastighetsbolag, Polisen, SDF Östra Göteborg och Bergsjön 2021 en gemensam satsning för förstärka det arbetet så att vi kan fortsätta områdets positiva utveckling.

Tillsammans kommer vi att arbeta fram en operativ handlingsplan för 2021, med utgångspunkt från de lägesbilder som finns, såsom brottsstatistik, trygghetsundersökningar och kontakter med boende för att nå målet att Bergsjön plockas bort från listan för särskilt utsatta områden.

- Som en av fastighetsägarna i området så känns det bra och viktigt att samverka för att ta ett större helhetsgrepp för att fortsätta lyfta Bergsjön, säger Glenn Malmberg, Victoria Parks Regionchef i Göteborg.

Platssamverkansavtalet har tecknats av följande aktörer:
Bergsjön 2021 (samordnare), Polisen, SDF Östra Göteborg samt fastighetsbolagen Victoria Park, Göteborgslokaler, Willhem, Higab, Balder och Familjebostäder.

Tillsammans ska vi arbeta för att:
• skapa förutsättningar för att boende och verksamma ska känna ansvar för platsen,
• begränsa tillträde till byggnader/del av byggnader såsom källare med mera,
• skapa informell övervakning samt, vid behov, även tillse att formell övervakning finns,
• öka skalskydd, förändra/försvåra möjligheter till brott,
• säkerställa att Östra Bergsjön är i ordning och känns omhändertagen vad gäller nedskräpning, skadegörelse och skötsel,
• genomföra och uppmuntra åtgärder (fysiska eller sociala) som ökar användning av viktiga platser.

Läs mer på www.bergsjon2021.se