Uppförandekod

Victoria Park vill skapa långsiktiga värden för kunder, medarbetare, leverantörer, aktieägare och samhället genom att bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Vår långsiktiga framgång är beroende av att vår verksamhet bedrivs på ett lönsamt, ansvarsfullt och hållbart sätt. För att uppnå detta tillämpar vi god affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer samt ett tydligt samhällsansvar. Uppförandekoden visar vägen där vi beskriver vår syn på ansvarsfullt företagande. Det handlar om att leva upp till såväl krav som förväntningar.

Om uppförandekoden

Uppförandekoden klargör hur vi visar respekt för mänskliga rättigheter, arbetar förebyggande med frågor som rör miljö och arbetsmiljö, praktiserar god affärsetik samt är raka och ärliga i vår kommunikation. Koden bygger på internationella konventioner, de tio principerna i FN Global Compact och Victoria Parks värderingar. Uppförandekoden omfattar alla medarbetare oavsett position, med ett särskilt ansvar hos styrelse och koncernledning att underlätta för och verka för dess tillämpning. Vi förväntar oss det samma av våra affärspartners. Att följa lagar och betala skatt i enlighet med gällande regler är en självklarhet. Därför har vi en uppförandekod särskilt framtagen för leverantörer.

Victoria Park har nolltolerans avseende avvikelser mot uppförandekoden.

Victoria Parks uppförandekod 

Victoria Parks uppförandekod för leverantörer