Organisation

Med en växande organisation ökar behoven av samordning och högre krav ställs på kommunikation och ledarskap samtidigt som vi eftersträvar en hög grad av självständighet hos våra medarbetare. Med en tydlig uppförandekod skapar vi förutsättningar för ansvarsfulla och professionella medarbetare med kundens bästa för ögonen.

Merparten av Victoria Parks medarbetare finns nära kunden i vår förvaltningsorganisation. Förvaltningsverksamheten består av 12 städer, fördelat på tre geografiska regioner - Stockholm, Göteborg och Malmö. Som stöd till förvaltningen finns ett antal koncerngemensamma funktioner på huvudkontoret i Malmö. En lokal närvaro säkerställer att vi verkligen finns på plats i bostadsområdena. Våra bobutiker som finns på alla orter är ett sätt för oss att skapa mötesplatser där våra hyresgäster möter oss dagligen.

Gemensam värdegrund i det dagliga arbetet

Vår framgång är beroende av att vi har engagerade och kompetenta medarbetare. Victoria Parks mål är att våra medarbetare ska känna stolthet över sitt och sina kollegors arbete. Hur vi attraherar och behåller duktiga medarbetare är en nyckelfråga.

Under 2017 påbörjade Victoria Park ett koncernövergripande värderingsarbete. Arbetet har resulterat i tre tydliga ledord som ska verka som en röd tråd i det dagliga arbetet: