Mål och Strategier

Under 2020 uppfyllde Victoria Park uppsatta mål och utfallet förbättrades jämfört med föregående år. Hållbarhetsmålen kompletterar våra övergripande strategiska och finansiella mål och är en viktig måttstock för hur bra vi hanterar vårt uppdrag för en rad olika intressenter.

Finansiella mål

 • Generera en tillväxt i förvaltningsresultatet som uppgår till minst 12 procent per år.
 • Hålla en soliditet om lägst 30 procent.
 • Hålla en långsiktig belåningsgrad om högst 65 procent.
 • Hålla en räntetäckningsgrad om lägst 2,0 gånger.

Hållbarhetsmål

 • Antal nya medarbetare i Victoria Park-programmet: 30 
 • Andelen som sedan 2013 fullföljt och gått direkt vidare till annan anställning eller studier: lägst 70 procent.
 • Antal renoverade lägenheter: 1 200.
 • Frisktal: lägst 70 procent.
 • Elbesparing, kWh/kvm: 3 procent.
 • Normalårskorrigerad värmebesparing, kWh/kvm: 2 procent.
 • Vattenbesparing, m3/kvm: 3 procent.
 • Koldioxidutsläppbesparing, CO2/kvm: 2 procent.

Långsiktiga energi- och miljömål 2030

 • Minska vår köpta energi (el och värme) för fastighetsdrift med 30 procent jmf med 2015.
 • Minska vår vattenanvändning med 30 procent jmf med 2015.
 • Omställning till 100 procent förnybar energi.
 • 100% fastighetsnära sortering och årliga kampanjer samt 30 procent minskning av restavfall.

Strategier

För att uppnå målen ska Victoria Park:

 • Prioritera investeringar i tillväxtstäder med geografisk fokus på södra och mellersta Sverige.
 • Utveckla befintligt fastighetsbestånd – med fokus på standardhöjande och värdeskapande åtgärder samt förtätningsprojekt.
 • Skapa och förädla värden genom ett långsiktigt och hållbart förvaltningsarbete med en social dimension.
 • Ha ett lokalt samhällsengagemang genom att etablera samarbeten med myndigheter, kommuner och icke-statliga organisationer i syfte att medverka till och stödja den lokala utvecklingen.