Miljö

Fastigheter som uppfördes inom ”miljonprogrammet” har ett omfattande renoveringsbehov. Våra insatser är främst inriktade på energi, klimat, vatten, avfall och byggmaterial och det övergripande målet är effektivare resursanvändning.

Energi och klimat

Victoria Parks energianvändning utgörs av fjärrvärme som står för närmare 90 procent av förbrukningen och resterande av el. Vi har goda möjligheter att ytterligare förbättra energieffektiviteten med hjälp av ny teknik, bättre isolering och smarta styrsystem och de senaste åren har vi genomfört en rad energibesparande investeringar såsom:

  • Förbättringar av ventilationssystem, byten till energieffektivare hissar och installation av rörelsestyrd LED-belysning
  • Installation av nya värmeväxlare. Ombyggnad och modernisering av fjärrvärmecentraler
  • Tilläggsisolering av vindar och andra byggnadstekniska åtgärder
  • Införande av system för bättre energiövervakning och styrning
  • Vid renovering av lägenheter väljer vi vitvaror med god energiprestanda
  • Installation av solceller

Victoria Park genomför olika åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid och påverkan på klimatet. Genom att förlänga byggnadernas tekniska livslängd, i stället för att bygga nytt, minskar utsläppen av koldioxid i ett livscykelperspektiv.

Vatten

Vi genomför kontinuerligt olika åtgärder för minska vattenförbrukningen. Det sker bland annat genom renovering av kök och badrum, vilka har försetts med vattensnåla armaturer och WC-stolar. I vattenprojekten ingår också stambyten och relining av avloppsledningar.

Just nu pågår ett stort miljöarbete hos Victoria Park – installation av individuella vattenmätare (IMD) som minskar vattenförbrukningen väsentligt. Fördelarna med individuell vattenmätning är att det är ekonomiskt, du som hyresgäst kan styra över dina boendekostnader då du endast betalar för det du faktiskt använder. Det är miljösmart eftersom det minskar vatten- och energianvändningen.

Byggnader, material och avfall

I samband med renoveringar och ombyggnation tillämpar Victoria Park genomarbetade entreprenadupphandlingar som tar hänsyn till miljöaspekter som materialval, farliga kemiska ämnen och energieffektivitet. Det handlar om att följa gällande byggregler och normer samtidigt som vi strävar efter att förbättra kvaliteten och hållbarheten i alla våra projekt.

Vid renovering av lägenheter gör vi aktiva materialval för att säkerställa en hållbar produkt.