Hållbar utveckling

Arbetet med hållbar utveckling är en kontinuerlig process och en viktig del i vår verksamhetsutveckling. De flesta av våra fastigheter är 50-60 år gamla och behöver rustas upp. Genom standardhöjande investeringar förlängs fastigheternas tekniska livslängd, bostadsområdet blir succesivt mer attraktivt och vi bidrar till effektivare resursanvändning. 

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor

  • Standardhöjande åtgärder och samhällsansvar – Socialt ansvar i kombination med affärsnytta genom att investera på tillväxtorter och satsa på standardhöjande åtgärder och socialt hållbar förvaltning.
  • Attraktiv arbetsgivare – Vara en attraktiv arbetsgivare med en utvecklande arbetsmiljö för medarbetarna.
  • Etik – Tillämpa god affärsetik och förebygga korruption.
  • Minskad miljöpåverkan – Förlänga fastigheternas tekniska livslängd. Öka energieffektiviteten, minska koldioxidavtryck och effektiv användning av naturresurser för en minskad vattenanvändning, ökad källsortering av avfall, val av miljöanpassade byggmaterial. Att göra miljöförbättringar då vi renoverar fastigheter samt engagera hyresgästerna i miljöarbetet.

Hållbarhetsrapport 2018

Droppen som urholkar stenen

2013 tog Victoria Park över de skandalomsusade fastigheterna på Herrgården i Rosengård. Då var många lägenheter i mycket dåligt skick med omfattande mögel och kackerlackor som en del av vardagen. Hur ser det ut på Herrgården i dag – sex år efter att Victoria Park har drivit ett omfattande upprustnings- och bosocialt arbete i området?

Nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetaren Eva Nilsson Lundmark har i sin fördjupande rapport om Victoria Parks satsningar i Herrgården kommit fram till häpnadsväckande resultat. På sex år har antal brott minskat avsevärt, valdeltagandet har ökat, antal förvärvsarbetare har ökat för att nämna några faktorer som lyfts fram i rapporten. Ladda ner hela rapporten eller sammanfattningen här:

Hela rapporten

Sammanfattning av rapporten