Hållbar utveckling

Arbetet med hållbar utveckling är en kontinuerlig process och en viktig del i vår verksamhetsutveckling. De flesta av våra fastigheter är 50-60 år gamla och behöver rustas upp. Genom standardhöjande investeringar förlängs fastigheternas tekniska livslängd, bostadsområdet blir succesivt mer attraktivt och vi bidrar till effektivare resursanvändning. 

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor

  • Standardhöjande åtgärder och samhällsansvar – Socialt ansvar i kombination med affärsnytta genom att investera på tillväxtorter och satsa på standardhöjande åtgärder och socialt hållbar förvaltning.
  • Attraktiv arbetsgivare – Vara en attraktiv arbetsgivare med en utvecklande arbetsmiljö för medarbetarna.
  • Etik – Tillämpa god affärsetik och förebygga korruption.
  • Minskad miljöpåverkan – Förlänga fastigheternas tekniska livslängd. Öka energieffektiviteten, minska koldioxidavtryck och effektiv användning av naturresurser för en minskad vattenanvändning, ökad källsortering av avfall, val av miljöanpassade byggmaterial. Att göra miljöförbättringar då vi renoverar fastigheter samt engagera hyresgästerna i miljöarbetet.

Hållbarhetsrapport 2018

Uppförandekod

Vår långsiktiga framgång är beroende av att vår verksamhet bedrivs på ett lönsamt, ansvarsfullt och hållbart sätt. För att uppnå detta tillämpar vi god affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer samt ett tydligt samhällsansvar. Uppförandekoden visar vägen där vi beskriver vår syn på ansvarsfullt företagande. Det handlar om att leva upp till såväl krav som förväntningar.

FN Global Compact och värderingar
Uppförandekoden klargör hur vi visar respekt för mänskliga rättigheter, arbetar förebyggande med frågor som rör miljö och arbetsmiljö, praktiserar god affärsetik samt är raka och ärliga i vår kommunikation. Koden bygger på internationella konventioner, de tio principerna i FN Global Compact och Victoria Parks värderingar. Uppförandekoden omfattar alla medarbetare oavsett position, med ett särskilt ansvar hos styrelse och koncernledning att underlätta för och verka för dess tillämpning. Vi förväntar oss det samma av våra affärspartners. Att följa lagar och betala skatt i enlighet med gällande regler är en självklarhet. Därför har vi en uppförandekod särskilt framtagen för leverantörer. Victoria Park har nolltolerans avseende avvikelser mot uppförandekoden.

Victoria Parks uppförandekod 

Victoria Parks uppförandekod för leverantörer 

Visselblåsning (Whistleblowing)

Visselblåsningen har vi infört då vi är måna om både verksamhet och anställda. Oegentligheter som allvarligt kan skada, uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt med hjälp av denna externa tjänst.

Om tjänsten
När du lämnar en uppgift ska du ange Victoria Parks bolagskod: clo843. Visselblåsartjänsten kan användas av alla för att lämna information om en farhåga om något som strider mot lagar, regler, policys eller riktlinjer och som allvarligt kan påverka Victoria Park eller våra anställda. Exempel på sådana oegentligheter kan vara ekonomisk brottslighet, korruption, allvarliga fall av miljöbrott eller säkerhetsbrister som kan äventyra anställdas liv och hälsa.

På skärmen får du ett ärendenummer och lösenord. Spara dem säkert. Dessa nummer ska du använda för att följa upp eller komplettera uppgifterna. Du är anonym i den fortsatta dialogen. Därefter följer du instruktionerna i formuläret.
 

 

Läs vår Visselblåsningpolicy

 

Droppen som urholkar stenen

2013 tog Victoria Park över de skandalomsusade fastigheterna på Herrgården i Rosengård. Då var många lägenheter i mycket dåligt skick med omfattande mögel och kackerlackor som en del av vardagen. Hur ser det ut på Herrgården i dag – sex år efter att Victoria Park har drivit ett omfattande upprustnings- och bosocialt arbete i området?

Nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetaren Eva Nilsson Lundmark har i sin fördjupande rapport om Victoria Parks satsningar i Herrgården kommit fram till häpnadsväckande resultat. På sex år har antal brott minskat avsevärt, valdeltagandet har ökat, antal förvärvsarbetare har ökat för att nämna några faktorer som lyfts fram i rapporten. Ladda ner hela rapporten eller sammanfattningen här:

Hela rapporten

Sammanfattning av rapporten