Obligation

2016 emitterades obligation om 600 Mkr med en rörlig ränta om Stibor 3M + 450 punkter och förfallodatum den 17 juni 2020.

Obligationen är noterade på Nasdaq Stockholm där handel endast sker via svenska banker och fondkommissionärer. 

Bland investerar återfinns banker, pensionsfonder, privata företag samt enskilda investerare.

NOTICE OF A VOLUNTARY TOTAL REDEMPTION 20190520

NOTICE OF CHANGE OF CONTROL EVENT 20180906