Omvandling av A-aktier till B-aktier

Genom beslut av årsstämman i Victoria Park AB den 25 april 2017 infördes i bolagsordningen ett omvandlingsförbehåll som möjliggör för aktieägare att begära omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B.

Begäran om omvandling ska göras skriftligen per brev, som undertecknas av aktieägaren och sänds till bolaget. Därvid ska anges aktieägarens namn, adress och, i förekommande fall, person- eller organisationsnummer samt hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen är avgiftsfri och bindande. Aktieägare kan inte återkalla eller avbryta begärd omvandling. Omvandlingen är verkställd när registrering skett i aktiebolagsregistret och stamaktierna av serie B antecknats i avstämningsregistret.

Anmälningssedeln finner du här för utskrift.

Ifylld och undertecknad blankett ska insändas skriftligen under den adress som anges på anmälningssedeln. 

Tidplan 2019

Victoria Park skickar anmälan till Bolagsverket för registrering av begärd omvandling den 15e varje månad. 
För registrering ska anmälningssedeln vara Mangold Fondkommission tillhanda senast den 10e.

Vänligen notera

Förvaras dina aktier på ett VP-konto, måste du i samband med att undertecknad blankett insändes, kontakta din bank gällande överföring av A-aktierna enligt instruktionerna på anmälningssedeln.

Förvaras dina aktier i en depå ska blanketten ifyllas av din förvaltare.