Aktien

Victoria Park har informerats om att Nasdaq Stockholm har godkänt ansökan om avnotering av bolagets aktier. För mer information se publicerade pressmeddelanden.

Per den 30 april 2019 uppgick aktiekapitalet till 26,8 Mkr, fördelat på 243 906 359 aktier, varav  76 742 815 stamaktier av serie A, 166 131 497 stamaktier av serie B och 1 032 047 preferensaktier, till ett kvotvärde om 0,11 kr. 

Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst och varje stamaktie av serie B och preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Varje röstberättigad får vid årsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Antalet röster uppgår till 93 459 169,40. Victoria Park har inget innehav av egna stamaktier eller preferensaktier. Inlösen av preferensaktier kan ske på bolagets begäran från och med år 2015. För fullständiga villkor se bolagsordning 5§.

Aktieägare och utdelning

Aktieägare per den 31 mars 2019, kända förändringar. Uppgifterna avser eget och/eller närståendes innehav.

1)  Helägt dotterbolag till Vonovia SE.
2)  Danir AB och Ninalpha AB har ställt ut köpoptioner till Vonovia SE avseende sammanlagt 24 500 144 stamaktier, enligt vilka Vonovia SE har en rätt att förvärva. Köpoptionerna kan utnyttjas under perioden 15-29 maj 2019.

Insynsregister

För bolagets Insynsregister hänvisar vi till fi.se.

Utdelningspolicy

Utdelningen till stamaktieägare ska varje år föreslås uppgå till 25 procent av resultatet före skatt med undantag för värdeförändringar med beaktande av Victoria Parks förvärvsmöjligheter och finansiella ställning. Utdelningen till preferensaktieägare avses ske i enlighet med bolagsordningens bestämmelser, vilket innebär en årlig utdelning om 20,00 kronor per preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om 5,00 kronor. Avstämningsdagar för utdelning är, förutsatt att bolagsstämman beslutar om utdelning, sista vardagen i mars, juni, september och december.

Utdelning för räkenskapsåret 2018

Då Victoria Park nyligen tecknat avtal om sitt största förvärv hittills har styrelsen beslutat att, i enlighet med utdelningspolicyn beaktande bolagets förvärvsmöjligheter och finansiella ställning, föreslå årsstämman att ingen utdelning avseende stamaktierna lämnas för räkenskapsåret 2018 (0,40 kr). Vad avser preferensaktierna föreslår styrelsen en utdelning om 20,00 kronor (20,00).

För tidigare år se Bolagsstyrningsrapporter.