Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämman som är bolagets högsta beslutande organ.

Stämman beslutar om fastställelse av resultat- och balansräkning, utdelning eller annan diposition av vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelse, ändring av bolagsordning, val av styrelse och revisor samt arvoden till styrelse och revisorer. Årsstämman ska hållas i Malmö. Ändringar i bolagets aktiekapital beslutas av bolagsstämman, antingen direkt eller genom bemyndigande till styrelsen. Fullmaktsformulär att använda vid Victoria Park AB:s bolagsstämmor finner du här. Download the power of attorney form here.