Aktien

Victoria Park-aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Bolaget har tre aktieslag; stamaktier av serie A och B samt preferensaktier. Efter budet på Victoria Park erhöll det tyska fastighetsbolaget Vonovia mer än 81 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget före utgången av 2018.

Per den 30 april 2019 uppgick aktiekapitalet till 26,8 Mkr, fördelat på 243 906 359 aktier, varav  76 742 815 stamaktier av serie A, 166 131 497 stamaktier av serie B och 1 032 047 preferensaktier, till ett kvotvärde om 0,11 kr. 

Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst och varje stamaktie av serie B och preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Varje röstberättigad får vid årsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Antalet röster uppgår till 93 459 169,40. Victoria Park har inget innehav av egna stamaktier eller preferensaktier. Inlösen av preferensaktier kan ske på bolagets begäran från och med år 2015. För fullständiga villkor se bolagsordning 5§.