Mål och Utfall

Under 2015 påbörjades ett koncernövergripande arbete med att kartlägga verksamheten och de möjligheter och utmaningar som finns vad gäller hållbarhetsarbetet. Under 2016 och 2017 har vi strävat efter att konkretisera detta arbete med att utveckla tydliga mål för 2018och identifiera mätbara nyckeltal för att se hur verksamheten utvecklas över tid.

Hållbarhetsmålen kompletterar våra övergripande strategiska och finansiella mål och är en viktig måttstock för hur bra vi hanterar vårt uppdrag för en rad olika intressenter.


Samhällsansvar

 UTFALL 2017

MÅL 2018

Fortsatt hög takt i ökad sysselsättning och stärkt socialt kapital i bostadsområdet Antal nya medarbetare i Victoria Park-programmet

27

30

Andel som sedan starten 2013 efter fullföljt program gått direkt vidare till annan anställning eller studie

79 %

minst 70 %

 

Fortsatt högt frisktal

Frisktal (mellan 0 till fem sjukdagar under året)

79 %

minst 70 %

hammare i hus mo¦êrkbla¦è

Antal renoverade lägenheter

1 200

1 200

 


Miljö

 

Elbesparing, kWh/kvm - Mål 2018: 3 %

elbesparing


Normalårskorrigerad värmebesparing, kWh/kvm - Mål 2018: 1 %

Normalårskorrigerad värmebesparing


Vattenbesparing, m3/kvm - Mål 2018: 3 %

Vattenbesparing


Koldioxidutsläppbesparing, CO2/kvm - Mål 2018: 1 %

Koldioxidbesparing