Fortsatt gynsam marknad

Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på våra hyresrätter drivet av befolkningstillväxt och urbanisering på de orter där vi är verksamma. Vi bedömer också att transaktionsmarknaden för vår typ av fastigheter kommer att vara fortsatt stark med ett stort intresse för hyresbostäder - en investering som ger god avkastning till låg risk.

Den svenska bostadsmarknaden 2017 uppskattas till 177 miljoner kvm. På hyresrättsmarknaden ökade hyrorna i genomsnitt med 0,7 procent under 2017. Högst förändring hade Stormalmö som ökade med 0,9 procent. Den svaga utvecklingen på bostadsrättsmarknaden i kombination med ökad efterfrågan på hyresrätter förstärker hyresmarknadens potential. Den reglerade hyresmarknaden i Sverige begränsar dock hyreshöjningar men genom investeringar i fastighetsförbättrande åtgärder kan hyresintäkterna öka väsentligt mer. Förvärv av och investeringar i fastigheter i miljonprogramsområden fortsätter därför att vara attraktiva. (Källa: Newsec)

I slutet av 2017 uppgick Sveriges befolkning till 10,1 miljoner och växer med cirka 1,3 procent eller 100 0000 invånare årligen. Förklaringen är en fortsatt hög invandring och att det föds fler än det dör varje år. Storstadsregionerna är fortsatt attraktiva och representerar 39 procent av befolkningen. Befolkningen ökade i tre fjärdedelar av alla Sveriges kommuner och även här växer storstadsregionerna mest med Stockholm som draglok. 

Boverkets Bostadsmarknadsenkät 2017 visar att 255 av Sveriges 290 kommuner har brist på bostäder. Det innebär en ökning med 15 kommuner jämfört med föregående år och 72 kommuner över två år. Trycket är störst i storstadsregionerna och på högskoleorter. Befolkningsökningen i hela landet gör gällande att merparten av kommunerna behöver utöka sitt bostadsbestånd.

Sveriges största privata bostadsaktörer

Sveriges största privata bostadsaktörer