Medarbetare

Victoria Park medarbetare  Victoria Park medarbetare        

De senaste åren har Victoria Park genomfört ett stort antal förvärv som resulterat i att såväl bestånd som organisation har vuxit. Med en växande organisation ökar behoven av samordning och högre krav ställs på kommunikation och ledarskap samtidigt som vi eftersträvar en hög grad av självständighet hos våra medarbetare. Med en tydlig uppförandekod skapar vi förutsättningar för ansvarsfulla och professionella medarbetare med kundens bästa för ögonen.

Merparten (80%) av Victoria Parks medarbetare finns nära kunden i vår förvaltningsorganisation. Förvaltningsverksamheten består av 12 städer, fördelat på tre geografiska regioner - Stockholm, Göteborg och Malmö. Som stöd till förvaltningen finns ett antal koncerngemensamma funktioner på huvudkontoret i Malmö. Den regionala förvaltningsverksamheten ansvarar för uthyrning, drift och förvaltning med egen personal, men kan skilja sig åt beroende på områdets storlek, fastighetsinnehav och lokala förutsättningar. En lokal närvaro säkerställer att vi verkligen finns på plats i bostadsområdena. Våra bobutiker som finns på alla orter är ett sätt för oss att skapa mötesplatser där våra hyresgäster möter oss dagligen.

Gemensam värdegrund i det dagliga arbetet

Vår företagskultur präglas av närheten till kunden och vår organisation kännetecknas därför av en hög grad av decentralisering. Hög tillgänglighet och ett obyråkratiskt förhållningssätt med korta beslutsvägar bidrar till en stark orientering mot problemlösning och eget ansvarstagande. Vår framgång är beroende av att vi har engagerade och kompetenta medarbetare. Victoria Parks mål är att våra medarbetare ska känna stolthet över sitt och sina kollegors arbete. Hur vi attraherar och behåller duktiga medarbetare är en nyckelfråga.

Under 2017 påbörjade Victoria Park ett koncernövergripande värderingsarbete. För att bygga förtroende och långsiktiga relationer med bolagets intressenter är det viktigt att alla i bolaget är engagerade i värderingsarbetet samt att det är förankrat i affärsmodellen och det dagliga arbetet. Arbetet har resulterat i tre tydliga ledord:

  1. Som mitt eget
  2. Engagerad
  3. Ordning och reda

Utveckling, arbetsmiljö och hälsa

Victoria Park strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Vår ambition är att erbjuda våra medarbetare en utvecklande arbetsmiljö som präglas av arbetsglädje och hälsa. Vi strävar efter att främja såväl engagemang som prestation både för individen och för verksamheten i stort. Läs mer om i vår Hållbarhetsrapport för 2017 >>

Mångfald och jämlikhet

Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats där våra medarbetare känner att de kan vara sig själva oavsett ålder, kön, etnicitet och sexuell läggning. Vår uppförandekod tar mycket tydligt avstånd från alla former av diskriminering, vilket även inkluderar kund, leverantör och samarbetspartner.

Vid rekrytering är det individens kunskap, erfarenhet, motivation och personliga egenskaper, som är de viktigaste urvalskriterierna. Det är också viktigt att våra kunder känner igen sig i vår organisation. Vi söker därför gärna medarbetare som har anknytning till bostadsområdet där vi finns. Genom mångfalden kan vi bygga och stärka relationerna med våra hyresgäster.

Alla ska ha samma möjligheter till personlig utveckling och karriär på Victoria Park. Bolaget arbetar därför aktivt med de möjligheter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Etik och ansvarsfullt företagande

Vår framgång är beroende av att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt, vilket är utgångspunkten för vår uppförandekod. Vi ställer oss bakom de tio principerna i FN Global Compact som omfattar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, etik och korruption. Det handlar om att leva upp till såväl krav som förväntningar.

I koden har vi därför valt att förtydliga våra förväntningar på ansvarsfullt företagande, ärlighet och hederlighet hos våra medarbetare. Vi förväntar oss det samma av våra affärspartners. Att följa lagar och att betala skatt i enlighet med gällande regler är en självklarhet. Vi har därmed nolltolerans avseende avvikelse mot uppförandekoden.

Azra Durakovic, Chef för region Stockholm.     Alejandro Sobron och Gabrielle Scherberg, hyresgäster i Linköping.      Mohamed Benidris, Bocoach i Borås.