Affärsidé - Modell - Mål - Strategier

 Medarbetare Victoria Park Förtätningsprojekt Linköping2.jpg Medarbetare i Eskilstuna 

Affärsidé

Victoria Park ska förvärva, utveckla och förvalta bostadsfastigheter på tillväxtorter i Sverige.Affärsmodell

Victoria Parks affärsmodell bygger på investeringar på tillväxtorter i Sverige. Victoria Park förvärvar bostadsfastigheter med hög förädlingspotential och utvecklar fastighetsbeståndet genom värdeskapande fastighetsförbättringar för ökat driftsnetto och socialt hållbar förvaltningsarbete för ett tryggare boende och långsiktigt öka bostadsområdenas attraktion, som ger lägre avkastningskrav och därmed ökat fastighetsvärde.

Mål

Övergripande mål

 • Generera tillväxt i substansvärdet, exklusive utdelning på stamaktier, som över tid i genomsnitt uppgår till minst 15 procent per år.
 • Generera en tillväxt i förvaltningsresultatet som över tid i genomsnitt uppgår till minst 12 procent per år.
 • Vid utgången av 2020 äga tillgångar med ett marknadsvärde om minst 20 miljarder kronor.

Finansiella mål

 • Hålla en soliditet om lägst 30 procent.
 • Hålla en långsiktig belåningsgrad om högst 65 procent.
 • Hålla en räntetäckningsgrad om lägst 2,0 gånger.

Strategier

För att uppnå målen ska Victoria Park
 • prioritera investeringar i tillväxtstäder med geografisk fokus på södra och mellersta Sverige.
 • utveckla befintligt fastighetsbestånd – med fokus på standardhöjande och värdeskapande åtgärder samt förtätningsprojekt.
 • skapa och förädla värden genom ett långsiktigt och hållbart förvaltningsarbete med en social dimension.
 • ha ett lokalt samhällsengagemang genom att etablera samarbeten med myndigheter, kommuner och icke-statliga organisationer i syfte att medverka till och stödja den lokala utvecklingen.

Utdelningsstrategi

 • Utdelningen till stamaktieägare ska varje år föreslås uppgå till 25 procent av resultatet före skatt med undantag för värdeförändringar med beaktande av Victoria Parks förvärvsmöjligheter och finansiella ställning.
 • Utdelningen till preferensaktieägare avses ske i enlighet med bolagsordningens bestämmelser, vilket innebär en årlig utdelning om 20,00 kronor per preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om 5,00 kronor. Avstämningsdagar för utdelning är, förutsatt att bolagsstämman beslutar om utdelning, sista vardagen i mars, juni, september och december.