Hållbar utveckling

Bostadssociala insatser skapar betydande samhällsvinster

Miljövärdar i Eskilstuna  Modern och nyrenoverad lägenhet

För att klara målet om långsiktigt lönsam tillväxt ska vårt företagande vara ansvarsfullt och bygga på att Victoria Park bidrar till hållbar utveckling. Det innebär att vi, som en del av vår förädlingsmodell, tar ett socialt ansvar, utvecklar befintligt bestånd och förlänger fastigheternas tekniska livslängd, samt begränsar påverkan på miljön. Dessutom erbjuder vi en utvecklande arbetsmiljö för medarbetarna. Principerna i FN Global Compact utgör grunden för vår uppförandekod.

Strategi och styrning

Arbetet med hållbar utveckling är en kontinuerlig process som utgör en del i verksamhetsutvecklingen. Utgångspunkten är att Victoria Park förädlar fastigheter som inom ramarna för ”miljonprogrammet” uppfördes för cirka 50 år sedan. Genom att förlänga fastigheternas tekniska livslängd bidrar vi till effektivare resursanvändning och genom den socialt hållbara förvaltningen skapar vi nytta för både hyresgästerna och samhället.

Samspel med intressenter

Hållbarhetsarbetet påverkas av ett antal intressenter som ställer krav och har förväntningar på oss. Att klara existerande krav med god marginal – och ha framförhållning inför förväntade krav – är en självklar del i strategin för hållbar utveckling. Victoria Park har identifierat bland andra hyresgäster, medarbetare, leverantörer, ägare, banker och finansiärer som särskilt viktiga intressenter. Med tanke på vårt starka sociala engagemang är också samhället i stort en mycket viktig intressent.

De viktigaste hållbarhetsfrågorna

Intressenternas förväntningar, i kombination med vår interna bedömning av affärsrisker och möjligheter, utgör grunden för analysen av vilka hållbarhetsfrågor som bedöms som väsentliga att arbeta med och redovisa. Analysen, som baseras på riktlinjer från Global Reporting Initiative (GRI), visar att Victoria Parks insatser för hållbar utveckling i första hand bör inriktas på följande frågor:

  • Standardhöjande åtgärder och samhällsengagemang - Socialt ansvar i kombination med affärsnytta genom att investera på tillväxtorter och där satsa på standardhöjande åtgärder och social förvaltning.
  • Attraktiv arbetsgivare - Vara en attraktiv arbetsgivare med en utvecklande arbetsmiljö för medarbetarna.
  • Etik - Tillämpa god affärsetik och förebygga korruption.
  • Minskad miljöpåverkan - Förlänga fastigheternas tekniska livslängd. Öka energieffektiviteten, minska utsläppen av klimatpåverkande gaser och minska vattenförbrukningen. Att göra miljöförbättringar då vi renoverar fastigheter samt engagera hyresgästerna i miljöarbetet.

Fotbollsskola - en del i samhällsbygge   Nyrenovera och modern lägenhet

Victoria Park - Hållbar utveckling 2016 (pdf) >>
Rapport - Bortom bokslutet - värdet av Victoria Parks bostadssociala arbete >>
Rapport - Bortom bokslutet - Sammanfattning >>