Hållbar utveckling

Bostadssociala insatser skapar betydande samhällsvinster

Miljövärdar i Eskilstuna  Modern och nyrenoverad lägenhet

Victoria Park är ett bostadsbolag med en affärsmodell som skapar värden - för samhället, människor och miljö - på lång sikt. Med utgångspunkt i vårt fastighetsbestånd och vår förädlingsmodell bidrar vi till en positiv och hållbar samhällsutveckling. Vår långsiktiga framgång är beroende av att vår verksamhet bedrivs på ett lönsamt, ansvarsfullt och hållbart sätt. Principerna i FN Global Compact utgör grunden för vår uppförandekod.

Strategi och styrning

Arbetet med hållbar utveckling är en kontinuerlig process som utgör en del i verksamhetsutvecklingen. Utgångspunkten är att Victoria Park förädlar fastigheter som inom ramarna för ”miljonprogrammet” uppfördes för cirka 50 år sedan. Genom att förlänga fastigheternas tekniska livslängd bidrar vi till effektivare resursanvändning och genom den socialt hållbara förvaltningen skapar vi nytta för både hyresgästerna och samhället. Läs vår Hållbarhetsrapport för 2017 här >>.

Samspel med intressenter

Hållbarhetsarbetet påverkas av ett antal intressenter som ställer krav och har förväntningar på oss. Att klara existerande krav med god marginal – och ha framförhållning inför förväntade krav – är en självklar del i strategin för hållbar utveckling. Victoria Park har identifierat bland andra hyresgäster, medarbetare, leverantörer, ägare, banker och finansiärer som särskilt viktiga intressenter. Med tanke på vårt starka sociala engagemang är också samhället i stort en mycket viktig intressent.

De viktigaste hållbarhetsfrågorna

För att skapa oss en heltäckande bild av de frågor som är väsentliga för vår verksamhet och för våra intressenter har vi gjort en kartläggning av de hållbarhetsfrågor som är mest prioriterade att arbeta med och redovisa. Vår analys, som baseras på Global Reporting Initiative (GRI) och vår interna bedömning av såväl risker som möjligheter, visar att våra insatser för hållbar utveckling bör inriktas på:

  • Standardhöjande åtgärder och samhällsansvar – Socialt ansvar i kombination med affärsnytta genom att investera på tillväxtorter och där satsa på standardhöjande åtgärder och socialt hållbar förvaltning.
  • Attraktiv arbetsgivare – Vara en attraktiv arbetsgivare med en utvecklande arbetsmiljö för medarbetarna.
  • Etik – Tillämpa god affärsetik och förebygga korruption.
  • Minskad miljöpåverkan – Förlänga fastigheternas tekniska livslängd. Öka energieffektiviteten, minska koldioxidavtryck och effektiv användning av naturresurser för en minskad vattenanvändning, ökad källsortering av avfall, val av miljöanpassade byggmaterial. Att göra miljöförbättringar då vi renoverar fastigheter samt engagera hyresgästerna i miljöarbetet.

   Nyrenovera och modern lägenhet Victoria Parks hyresgäster

Victoria Park - Hållbar utveckling 2017 (pdf) >>
Victoria Park - Hållbar utveckling 2016 (pdf) >>
Rapport - Bortom bokslutet - värdet av Victoria Parks bostadssociala arbete >>
Rapport - Bortom bokslutet - Sammanfattning >>

Visselblåsning

Victoria Park har en process för visselblåsning för att snabbt fånga upp eventuella oegentligheter som allvarligt kan skada vår verksamhet eller våra anställda, uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. 

För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller Victoria Parks policys har vi inrättat en extern visselblåsartjänst. Här kan anställda, kunder, samarbetspartners och andra lämna information och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör. Läs mer >>